شهره عالیان سماک خواه

خانه /شهره عالیان سماک خواه
شهره عاليان سماك خواه
نام و نام خانوادگی شهره عالیان سماک خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه بهداشت موادغذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 17 (1) (1402) 25-34
2 علوم و صنایع غذایی ایران 138 (20) (1402) 174-185
3
Frontiers in nutrition 10 (2023) 1-15
4
lancet 402(10398) (2023) 313-335
5
iranian journal of veterinary surgery 18 (2023) 145-149
6
The open public health journal 16 (2023) 1-8
7
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 (1401) 0
8
Archives of Iranian Medicine 25(12) (2022) 767-778
9 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 20(2) (1401) 211-222
10 پژوهشهای علوم دامی ایران 14 (2) (1401) 295-303
11
Immunopathologia persa 20(2) (2022) 1-5
12 پژوهشهای علوم دامی ایران 14(1) (1401) 121-130
13
caspian journal of internal medicine 13(3) (2022) 575-581
14
archives of advances in biosciences 13 (2022) 1-7
15
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 10 (2022) 1-32
16
journal of occupational health and epidemiology 10(4) (2022) 209-216
17
Indian Journal of Tuberculosis 70 (2021) 1-6
18
iranian journal of veterinary medicine 15(3) (2021) 336-347
19
Journal of Parasitic Diseases 2021 (2021) 1-8
20
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 13 (2021) 1-29
21
journal of advances in medical and biomedical research 29(136) (2021) 302-308
22 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی (37)9 (1399) 73-82
23 طب دریا 2(4) (1399) 210-215
24 پایش 4 (1399) 415-422
25 دامپزشکی ایران 4 (1398) 44-51
26
IMMONUPATHOLOGIA PERSA 5 (2019) 22-26
27 تحقیقات دامپزشکی 74 (1398) 1-10
28 دامپزشکی ایران 15 (1398) 27-37
29
VETERINARY PARASITOLOGY 266 (2019) 84-87