مشخصات پژوهش

خانه /Global age-sex-specific ...
عنوان
Global age-sex-specific mortality, life expectancy, and population estimates in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1950–2021, and the impact of the COVID-19 pandemic: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران آستین ایی اسچومچر (نفر اول)، همو همو کیو (نفر دوم)، امیرعلی عالی (نفر سوم)، کریستینا ابافی (نفر چهارم)، جعفر عباس (نفر پنجم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر ششم به بعد)