مشخصات پژوهش

خانه /شیوع سرمی بروسلوز اسب در ...
عنوان شیوع سرمی بروسلوز اسب در ایران: مرور نظاممند و متاآنالیز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اپیدمیولوژی، اسب، ایران، بروسلوز، شیوع سرمی، متاآنالیز
چکیده بروسلوز یک بیماری مسری و مشترک بین انسان و دام است که عامل ایجاد آن گونههای بروسلا است. این بیماری در اسب عمدتاً توسط گونههای بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس ایجاد می ً گردد. در تک سمیان ایـن عفونـت معمولا همراه با نشانه درمانگاهی است. در اسب عمدتاً با بورسیت، تنوسینوویت و استئومیلیت همراه است. مطالعات اپیدمیولوژیکی بروسلوز در اسب اهمیت بسزایی دارند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع سرمی بروسلوز در اسـبهـای کشور است. دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم به منظور دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی را جستجو کردند. برای جلوگیری از سوگرایی در مطالعه، جستجو، انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفی و استخراج دادهها توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم انجام گرفت. هرگونه اختلاف نظر بین دو پژوهشگر توسط نفر سوم مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر تعداد 17مطالعه با حجم نمونه 3032رأس اسب وارد آنالیز کمی شدند.شیوع سرمی کلی بروسلوز در اسب در ایران ( % 3/5فاصله اطمینان )4/6- 2/3 ،%95برآورد گردید. با توجه به نواحی مورد بررسی در ایران بیشترین و کمترین شیوع سرمی به ترتیب در جنوب ( )% 9/4و غرب ( )% 0/1برآورد شده است. علیرغم شیوع سرمی اندک بروسلوز در جمعیت اسب در ایران، پیشنهاد میشود در برنامههای کنترل بروسلوز کشور احتمال آلودگی این میزبان دامی در مواجهه و تماس نزدیک با میزبانهای دامی ترجیحی، در نظر گرفته شود
پژوهشگران ناصر وجدی (نفر اول)، سید مرتضی حائریان (نفر دوم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر سوم)، یاسمین رضیئی (نفر چهارم)