فرید صمصامی خداداد

خانه /فرید صمصامی خداداد
فريد صمصامي خداداد
نام و نام خانوادگی فرید صمصامی خداداد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 (1403)
2 ساختمان مرکزی (1402)
3 (1400)
4 (1400)
5 دانشگاه فناوری های نوین (1399)
6 (1399)
7 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1398)
8 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1398)
9 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1397)
10 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1397)