مشخصات پژوهش

خانه /بررسـی و تحلیل نقش زیر ...
عنوان بررسـی و تحلیل نقش زیر ساختهای شـبکههای مخابراتی در مقابله با پاندمیهای ویروسی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها بررسـی و تحلیل نقش زیر ساختهای شـبکههای مخابراتی در مقابله با پاندمیهای ویروسی
چکیده بررسـی و تحلیل نقش زیر ساختهای شـبکههای مخابراتی در مقابله با پاندمیهای ویروسی
پژوهشگران فرید صمصامی خداداد (نفر اول)