مشخصات پژوهش

خانه /اهمیت و ضـرورت شـبکههای ...
عنوان اهمیت و ضـرورت شـبکههای مخابراتی در تجارت الکترونیک: بررسـی انواع و چالشهای آن
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها اهمیت و ضـرورت شـبکههای مخابراتی در تجارت الکترونیک: بررسـی انواع و چالشهای آن
چکیده اهمیت و ضـرورت شـبکههای مخابراتی در تجارت الکترونیک: بررسـی انواع و چالشهای آن
پژوهشگران فرید صمصامی خداداد (نفر اول)