شهره عالیان سماک خواه

خانه /شهره عالیان سماک خواه
شهره عاليان سماك خواه
نام و نام خانوادگی شهره عالیان سماک خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه بهداشت موادغذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 شرکت فرآورده های گوشتی اسکات
2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
3 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
4 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
5 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
6 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
7 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1400)
8 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1399)
9 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1399)