مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی بقایای دارویی ...
عنوان ارزیابی بقایای دارویی انروفلوکساسین و تتراسایکلین در شیرخام و پاستوریزه شهر تهران به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها انروفلوکساسین، باقیمانده، تتراسایکلین، تهران، شیر.
چکیده آنتی بیوتیک ها به طور گسترده ای برای درمان دام ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. مصرف سالانه آنتی بیوتیک ها 63151 تن گزارش شده است و تخمین زده می شود که تا سال 2030 تا 67 درصد افزایش یابد. در ایران این میزان به 806 تن در سال می رسد و 64 درصد این میزان مربوط به صنعت دامپروری است. این مطالعه با هدف بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین و تتراسایکلین در شیر خام و پاستوریزه انجام شد. در مطالعه حاضر 224 نمونه شیر گاو در شهرستان تهران بررسی گردید. شیوع باقیمانده آنتی بیوتیک انروفلوکساسین در شیر خام و پاستوریزه به ترتیب 10/49 و 21/23 درصد به دست آمد. میانه غلظت این آنتی بیوتیک در این دو نوع شیر به ترتیب برابر با 87/9 و 29/10 ppb اندازه گیری شد. شیوع باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در شیر خام و پاستوریزه به ترتیب برابر با 39/63 و 25/31 درصد به دست آمد. میانه غلظت این آنتی بیوتیک در این دو نوع شیر به ترتیب برابر با 69/50 و 40/23 ppb اندازه گیری شد که اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (001/0=P). هیچیک از نمونه های مورد بررسی دارای باقیمانده آنتی بیوتیک انروفلوکساسین و تتراسایکلین بیش از حد مجاز استاندارد نبود. میزان آنتی بیوتیک انروفلوکساسین در هر دو نوع شیر در فصل زمستان به طور معنی داری بیش از فصل بهار بود (05/0>P) و میزان آنتی بیوتیک تتراسایکلین در شیر خام در فصل زمستان به طور معنی داری بیش از فصل بهار مشاهده شد (002/0=P). ولی از نظر میزان این باقیمانده در شیر پاستوریزه اختلاف معنی داری بین دو فصل سال دیده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده وجود باقیمانده آنتی بیوتیکی در فصل زمستان بیش از فصل بهار است که دلیل آن شاید مصرف بیشتر آنتی بیوتیک ها در فصل زمستان و عدم رعایت دوره پرهیز از مصرف شیر باشد.
پژوهشگران شهاب الدین سهرابی (دانشجو)، شهره عالیان سماک خواه (استاد راهنما)، فهیمه توریان (استاد راهنما)، رضا نوریان (استاد مشاور)، مریم عزیزخانی (داور)، امیر خاکی (داور)