رضا نوریان

خانه /رضا نوریان
نام و نام خانوادگی رضا نوریان
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of food quality and hazards control (4)10 (2023) 226-234