امیر خاکی

خانه /امیر خاکی
امير خاكي
نام و نام خانوادگی امیر خاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مامایی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Veterinary Research Forum 14 (2023) 373-379
2
Animal Reproduction 19 (2022) 1-16
3
caspian journal of reproductive medicine 8 (2022) 8-16
4
Veterinary Research Forum 13 (2022) 61-70
5
Veterinary Research Forum 12 (2021) 39-46
6
Veterinary Research Forum 10 (2019) 333 – 341
7
caspian journal of reproductive medicine 3 (2019) 12
8
caspian journal of reproductive medicine 4 (2019) 12
9
Veterinary Research Forum 10 (2019) 79-84
10
Veterinary Research Forum 6 (2015) 211-215
11
international journal of fertility and sterility 8 (2014) 325-332
12
Veterinary Research Forum 5 (2014) 301-305
13
Veterinary Research Forum 5 (2014) 115-119
14
international journal of fertility and sterility 8 (2014) 43-50
15
Veterinary Research Forum 4 (2013) 7-12
16
Veterinary Research Forum 3 (2012) 199-203
17
Veterinary Research Forum 3 (2012) 137-141
18
pakistan journal of scientific and industrial research series b: biological sciences 12 (2009) 134-139