مجتبی رنجبر

خانه /مجتبی رنجبر
نام و نام خانوادگی مجتبی رنجبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه زیست فناوری میکروبی
تحصیلات دکترای تخصصی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Water Process Engineering 60 (2024) 105112
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 31(11) (1402) 7204-7214
3
Biochemistry and Biophysics Reports 37 (2023) 1-8
4
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 12 (2023) 1-17
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 (1402) 164-175
6
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 (2023) 86412–86424
7
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 674 (2023) 97-101
8
BMC PLANT BIOLOGY 23 (2023) 1-23
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 24 (1401) 1-8
10
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 12 (2023) 1-8
11
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 155 (2023) 110-117
12
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 441 (2023) 1-10
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 22 (1401) 323-332
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 24-3 (1401) 1-6
15
avicenna journal of medical biochemistry 1 (2022) 1-12
16
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 4 (2022) 1-14
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 30 (1401) 44-54
18
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 148 (2022) 387-402
19
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY 4 (2022) 1-9
20 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 29(4) (1400) 102-112
21
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 28 (2022) 1-12
22
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2021) 1-8
23
Health Science Reports 4 (2021) 1-10
24
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 32 (2021) 2043-2052
25 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 29(2) (1400) 3491-3499
26
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 2 (2021) 1-15
27 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 15)1( (1400) 28-37
28
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 1 (2020) 1-12
29
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 60 (2020) 102042
30
Cell Journal 22 (2020) 171-177
31
journal of genetic resources 6(2) (2020) 122-130
32 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 15 (1399) 28-37
33
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 32 (2020) 361-371
34
NEUROLOGICAL RESEARCH 42 (2020) 477-486
35
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 877 (2020) 1-9
36 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 7)2( (1398) 189-202
37
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.5705 (2019) 1-12
38
Journal of Herbmed Pharmacology 9(3) (2019) 200-208
39 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27 (1398) 91-99
40
PLANT CELL REPORTS 38(9): (2019) 1151-1163