مشخصات پژوهش

خانه /سنتز سبز نانوکامپوزیت آهن / ...
عنوان سنتز سبز نانوکامپوزیت آهن / نقره به وسیله عصاره آبی گیاه زولنگ و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن-سال 1400
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سنتز سبز، زولنگ،نانوکامپوزیت آهن /نقره، نانوکامپوزیتها، عوامل ضدقارچی
چکیده زمینه و هدف روش سنتز سبز نانوذرات به وسیله گیاهان به علت کمهزینه بودن و سازگاری با محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه سنتز زیستی نـانو کامپوزیت آهن / نقره به وسیله عصاره گیـاه زولنگ و بررسی خصوصیات ضدقارچی آن گزارش شده است. روش بررسی آنالیز نانوکامپوزیت تولیدی به وسیله دستگاههای UV ،XRDو FESEMانجام گرفت و در ادامه فعالیت ضدقارچی نانوکامپوزیت با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بر روی شش قارچ بررسی شد. یافتهها طیفسنجی، پیک جذبی در 425نانومتر را نشان میدهد که سنتز نانوکامپوزیت نقره / آهن را تأیید کرد. آنالیز ،XRDماهیت کریستالی نانوکامپوزیت نقره / آهن را تأیید کرد. آنالیز FESEMنشان داد که شکل نانوکامپوزیت نقره / آهن کروی و اندازه نانوکامپوزیت شناسایی شده دارای رنجی از 26تا 42نانومتر است. فعالیت ضدقارچی نانوکامپوزیت نقره / آهن نشان داد که نانوکامپوزیت نقره / آهن در غلظت 150میکروگرم بر میلیلیتر، بالاترین مهار را بر قارچ Cryptococcus neoformansدر مقایسه با قارچهای Fusarium . داردCandida glabrata وthapsinum، Candida albicans،Pyricularia oryzae ،Fusarium semitectum نتیجهگیری نتایج این پژوهش نشان داد که نانوکامپوزیت آهن / نقره سنتزشده به وسیله عصاره آبی گیاه زولنگ که یک تکنیک جدید، غیرسمی، ساده، مقرونبهصرفه، سریع و سازگار با محیط زیست است، دارای فعالیت ضدقارچی بالاست
پژوهشگران زهرا دهقان (نفر اول)، مجتبی رنجبر (نفر دوم)، مصطفی گواهی (نفر سوم)