امیر خاکی

خانه /امیر خاکی
امير خاكي
نام و نام خانوادگی امیر خاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مامایی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1399)
3 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1398)
4 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1397)
5 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1397)
6 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1396)