مشخصات پژوهش

خانه /بررسی میزان برخی عناصر کمیاب، ...
عنوان بررسی میزان برخی عناصر کمیاب، آنزیم ها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در سرم خون و پلاسمای منی گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (Fleckvieh) و ارتباط آنها با پارامترهای کیفی اسپرم
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها انزالهای مکرر، پلاسمای منی، سرم خون، مینرالها، آنزیمهای آنتی اکسیدانتی، کیفیت منی
چکیده این مطالعه با هدف تعیین برخی از عناصر و آنزیم های آنتی اکسیدانی در پلاسمای منی انزال های اول و دوم و همچنین سرم خون و بررسی ارتباط آنها را با پارمترهای کیفی اسپرم تازه و منجمد-یخگشایی شده در گاوهای سیمنتال دومنظوره شیری – گوشتی (فلک فی) انجام شد. انزال ها به صورت جداگانه جمع آوری، ارزیابی و منجمد شدند. روش انجماد یک مرحله ای اسپرم انجام شد. داده ها به سه گروه تقسیم بر اساس تحرک پیشرونده اسپرم ها پس از انجماد به سه گروه تقسیم بندی شدند: کمتر از 40٪، 40 - 50٪ و بیشتر از 50٪. سپس اندازه گیری مواد معدنی و آنزیم ها به ترتیب با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی و الایزا انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در چندین پارامتر کیفی اسپرم بین انزال های اول و دوم وجود دارد. تفاوت معنی داری در میزان غلظت کلسیم و منیزیم و نسبت کلسیم به منیزیم پلاسمای منی وجود ندارد. میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در انزال اول به طور معنی داری بیشتر از انزال دوم بود. غلظت اسپرم، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و آهن پلاسمای منی در انزالها متفاوت بود. همچنین ارتباط بین روی با تحرک کلی و پیشرونده در اسپرم تازه و برخی از پارامترهای تحرک بعد از انجماد وجود داشت. ارتباط بین میزان مس پلاسمای منی با سوپراکسیددیسموتاز و همچنین آهن با غلظت اسپرم مشاهده شد. کاتالاز پلاسمای منی با پارامترهای تحرک اسپرم تازه و یخگشایی شده مرتبط بود. حجم اسپرم با تحرک پیشرونده اسپرم ها پس از انجماد و آهن سرم رابطه منفی داشت. ارتباط منفی معنی داری بین نسبت روی به مس سرم ودرصد کل مورفولوژی غیر طبیعی و موارد غیر طبیعی دم در اسپرم یخگشایی شده و همچنین موارد غیرطبیعی قطعه میانی اسپرم تازه دیده شد. همبستگی منفی بین روی سرم و موارد غیرطبیعی سر اسپرم در منی یخگشایی شده مشاهده شد. با توجه به همبستگی مثبت ضعیف بین مس سرم و مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم پس از انجماد، ممکن است حدس زده شود که مقدار بالای سرم مس اثرات مخربی بر روی مورفولوژی طبیعی اسپرم دارد. وضعیت گلوتاتیون پراکسیداز سرم خون نشان دهنده فعالیت آنزیمی بالایی در گروه کمتر از40٪ تحرک پیشرونده بود. بین تحرک کلی و پیشرونده اسپرم ها در منی یخگشایی شده با سطح سرمی گلوتاتیون پراکسیداز ارتباط منفی معنی داری وجود داشت. علاوه بر این، همبستگی مثبت بین گلوتاتیون پراکسیداز و ک
پژوهشگران امیر خاکی (نفر اول)، عاطفه عراقی (نفر دوم)