مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر میزان روی (Zn) و مس ...
عنوان تأثیر میزان روی (Zn) و مس (Cu) پلاسمای منی گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (Fleckvieh) بر پارامترهای کیفی اسپرم و ارتباط آنها با نرخ آبستنی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها روی، مس، پلاسمای منی، سیمنتال دومنظوره (Fleckvieh)، کیفیت اسپرم
چکیده گاو سیمنتال در زمرۀ قدیمی ترین و گسترده ترین نژاد های گاو در سرتاسر دنیا می باشد. تولید شیر مناسب با کیفیت عالی، وزن گیری چشم گیر و همچنین مقاومت بالای این دام در برابر بیماری های متابولیک و تنش های گرمایی از خصوصیات بارز سیمنتال های دومنظوره (Fleckvieh) است. نمونه گیری اسپرم از 8 مولد نر سیمنتال مرکز اصلاح نژاد گاو سیمنتال کشور با استفاده از مهبل مصنوعی انجام شد. پارامتر های کیفی اسپرم از قبیل حجم، غلظت، تحرک رو به جلو، درصد اسپرماتوزوئیدهای زنده و درصد اسپرماتوزوئیدهای غیرطبیعی، قبل و بعد از انجماد و همچنین اندازۀ دور بیضه بررسی شدند. 1 میلی لیر پلاسمای منی از هر انزال جهت اندازه گیری میزان روی و مس آن با استفاده از دستگاه جذب اتمی جدا گردید. جهت درک بهتر داده های آماری گروهبندی ها بر مبنای تحرک رو به جلوی اسپرم ها قبل از انجماد به سه دستۀ خیلی خوب (بیشتر از 75%)، خوب (75% - 65%) و متوسط (کمتر از 65%) تقسیم شدند. نتایج یافته های ما نشان داد که میزان روی موجود در پلاسمای منی در گروه خیلی خوب به طور چشمگیری بالاتر از دو گروه دیگر بود که نشان دهندۀ تأثیر این عنصر بر کیفیت تحرک اسپرم می باشد. از سوی دیگر درصد اسپرماتوزوئیدهای غیرطبیعی در دو گروه خوب و متوسط پس از انجماد به طور چشمگیری بیشتر از قبل از انجماد بود اما این اختلاف در گروه خیلی خوب چشمگیر نبود. میزان باروری دام های ماده نیز به طور چشمگیری در گروه خیلی خوب بیشتر از دو گروه دیگر بود. میزان آبستنی گاو های ماده به واسطۀ تلقیح با اسپرم های قرار گرفته در گروه خیلی خوب که میزان روی بالاتری داشتند نسبت به گروه متوسط به طور چشمگیری بالاتر بود اما بالاتر بودن این عدد نسبت به گروه خوب معنی دار نبود. میزان مس موجود در پلاسمای منی هیچ گونه اختلاف معنی داری را در هر سه گروه قبل و بعد از انجماد نشان نداد.
پژوهشگران امیر خاکی (نفر اول)، عاطفه عراقی (نفر دوم)