شورای پژوهشی دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد سلیمانی لشکناری رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین
2 محمود کیانی رئیس دانشکده های زیست فناوری و گیاهان دارویی
3 مریم احمدی کارشناس پژوهش
4 مدیر سامانه ی عضو عادی
5 مصطفی گواهی رئیس دانشکده زیست فناوری
6 عاطفه عراقی رئیس دانشکده دامپزشکی
7 حمید مستجابی سرهنگی کارشناس پژوهش