شورای پژوهشی دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 سعید سیفی مدیر امور پژوهش و فناوری
2 قدیر اسماعیلی رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین
3 محمود کیانی رئیس دانشکده های زیست فناوری و گیاهان دارویی
4 مریم احمدی کارشناس پژوهش
5 مدیر سامانه ی عضو عادی
6 مصطفی گواهی رئیس دانشکده زیست فناوری
7 عاطفه عراقی رئیس دانشکده دامپزشکی