محمود کیانی

خانه /محمود کیانی
نام و نام خانوادگی محمود کیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه علوم کشاورزی مرتبط
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 37 (1400) 242-259
2 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 12 (1400) 23-48
3
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 32 (2021) 2043-2052
4
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 60 (2020) 102042
5
Horticulture Environment and Biotechnology 1 (2020) 1
6
SN Applied Sciences 2 (2020) .
7
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1 (2019) 1
8
Journal of Herbmed Pharmacology 9(3) (2019) 200-208