فرید صمصامی خداداد

خانه /فرید صمصامی خداداد
فريد صمصامي خداداد
نام و نام خانوادگی فرید صمصامی خداداد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE Systems Journal 0 (2023) 1-10
2
FREQUENZ 1 (2023) 13
3
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 214 (2022) 10
4 علوم و فناوری های پدافند نوین 13/49 (1401) 167-176
5
WIRELESS NETWORKS 28 (2022) 10
6
Journal of Ocean Engineering and Science 9 (2022) 23-36
7 پدافند الکترونیکی و سایبری 1 (1400) 11-19
8 پدافند الکترونیکی و سایبری 9 (1400) 67-76
9
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 702 (2021) 17
10
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 702
11 پدافند الکترونیکی و سایبری 4 (1400) 67-76
12
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 1-12
13
International Journal of Engineering 33 (2020) 546-551
14
basic and clinical neuroscience 10 (2019) 443
15
APPLIED OPTICS 58 (2018) 6