داریوش غلامی

خانه /داریوش غلامی
داريوش غلامي
نام و نام خانوادگی داریوش غلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه زیست فناوری میکروبی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 22 (1402) 947-962
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 22 (1402) 16
3
PHYSICS LETTERS A 486 (2023) 8
4
OPTIK 283 (2023) 18
5
PLoS One 18 (2023) 22
6
Results in Physics 47 (2023) 6
7
Results in Physics 46 (2023) 6
8 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 10 (1401) 1-19
9 نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 10 (1401) 1-19
10
Biologia Futura 1 (2022) 10
11
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 00 (2022) 1-9
12
Advanced Research in Microbial Metabolites and Technology 2 (2020) 18
13
Biomacromolecular Journal 6 (2020) 10
14
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 693 (2020) 10