سمیه رهایی

خانه /سمیه رهایی
سميه رهايي
نام و نام خانوادگی سمیه رهایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه زیست فناوری میکروبی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 52 (2023) 8-28
2
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 84 (2023) 1-10
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 1-11
4
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 196 (2023) 1-11
5 ایمنی زیستی 15 (1401) 55-66
6
Food Science And Nutrition 00 (2022) 1-14
7 علوم و صنایع غذایی ایران 19 (1401) 291-303
8 Food Science And Nutrition 10 (2022) 4059-4072
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 30 (1401) 44-54
10
Food and Bioprocess Technology 1 (2022) 1-15
11
MACROMOLECULAR RESEARCH 29 (2021) 785-790
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 28 (1400) 1-13
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 28 (1400) 236-247
14
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 24 (2021) 1-7
15
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 2021 (2021) 1-7
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 21-32
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 10
18
JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 1 (2020) 1-10
19
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 134 (2020) 10
20
Cell Journal 22 (2020) 171-177
21
BIOORGANIC CHEMISTRY 101 (2020) 10
22
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 279 (2020) 15
23
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.5705 (2019) 1-12
24
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 34 (2019) 309-320
25 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27 (1398) 91-99
26
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 89 (2019) 26-44