محبوبه زارع

خانه /محبوبه زارع
نام و نام خانوادگی محبوبه زارع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه کشاورزی-علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 امیرحسین محمدزاده راضیه پرتوی محبوبه زارع 1402/06/21
2 امیرحسین محمدزاده راضیه پرتوی محبوبه زارع 1402/06/21
3 آرزو علیپور سمیه رهایی سید مهدی جعفری 1400/07/27
4 فاطمه جوکار سمیه رهایی محبوبه زارع 1400/07/27
5 سعید قنبری سمیه رهایی مصطفی گواهی 1400/06/28
6 --- سمیه رهایی محبوبه زارع 1398/10/30
7 --- سمیه رهایی محبوبه زارع 1398/10/30