محبوبه زارع

خانه /محبوبه زارع
نام و نام خانوادگی محبوبه زارع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه کشاورزی-علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 158 (2023) 49-55
2
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 84 (2023) 1-10
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 1-11
4
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY - (2023) 1-11
5
avicenna journal of medical biochemistry 1 (2022) 1-12
6 فنآوری تولیدات گیاهی 22 (1401) 137-158
7
NEUROSCIENCE LETTERS 765 (2021) 1-8
8
MACROMOLECULAR RESEARCH 29 (2021) 785-790
9
POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES 32 (2021) 40 94– 4100
10
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 2021 (2021) 1-7
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 21-32
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 10
13
JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 1 (2020) 1-10
14
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 134 (2020) 10
15
BIOORGANIC CHEMISTRY 101 (2020) 10
16
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 61 (2020) 522–534
17
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.5705 (2019) 1-12
18
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 34 (2019) 309-320