محبوبه زارع

خانه /محبوبه زارع
نام و نام خانوادگی محبوبه زارع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه کشاورزی-علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
NEUROSCIENCE LETTERS 765 (2021) 1-8
2
MACROMOLECULAR RESEARCH 29 (2021) 785-790
3
POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES 32 (2021) 40 94– 4100
4
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 2021 (2021) 1-7
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 21-32
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28 (1399) 10
7
JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 1 (2020) 1-10
8
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 134 (2020) 10
9
BIOORGANIC CHEMISTRY 101 (2020) 10
10
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 61 (2020) 522–534
11
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.5705 (2019) 1-12
12
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 34 (2019) 309-320