مشخصات پژوهش

خانه /بررسی امکان کاربردعصاره پوست ...
عنوان بررسی امکان کاربردعصاره پوست انار در تهیه پوشش سلولزی ضد میکروبی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در حال حاضر استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی مورد توجه زیادی قرار گرفته است.پوستاناریک منبع فوق العاده از ترکیبات فنولیوفلاوونوییدیاستکهبهصورتضایعاتدورریختهمیشود.نانوسلولزهایکمادهتجدیدپذیر،قابلتجزیهزیستیودرمقیاس نانوهستندکهازمنشاطبیعیاستخراجمی شوند.اگزوپلی ساکاریدسلولز باکتریاییاز قندهای کوچک بوسیلهیباکتریهاتولیدمی شود اما هیچ گونه فعالیت ضد میکروبی ندارد. در این مقاله در ابتداعصاره پوست انار تهیه شده و فعالیت های بیولوژیکی ضدباکتریایی )روشآزمون انتشار دیسک)Disk Diffusion((و آنتی اکسیدانی)روش جذب رایکال آزادDPPH(بررسی شده است.سپس امکان کاربردعصاره پوست اناردر تهیه پوشش سلولزی ضدباکتریاییمورد مطالعه قرار گرفته است
پژوهشگران فاطمه جوکار (نفر اول)، سمیه رهایی (نفر دوم)، محبوبه زارع (نفر سوم)، مهراب نصیری (نفر چهارم)