مشخصات پژوهش

خانه /بررسی امکان کاربرد صمغ بومی ...
عنوان بررسی امکان کاربرد صمغ بومی بارهنگ به عنوان یک ترکیب مغذی در محیط کشت باکتری
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده بارهنگ کبیر با نام علمی (. )Plantago major Lگیاهی چند ساله از تیره بارهنگیان می باشد. گیاه بارهنگ دارای خواص ضد میکروبی، ضد سم، ضد ویروس و ضد عفونی کنندگی می باشد. همچنین بارهنگ می تواند در درمان و التیام زخم ها موثر باشد و به طور سنتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان از برگ های این گیاه بدین منظور بهره برده اند. صمغ این گیاه به دلیل دارا بودن انواع کربوهیدرات ها از جمله گلوکز، زایلوز، فروکتوز و ... می تواند به عنوان یک منبع کربن مغذی در محیط کشت استفاده گردد. در این مطالعه، امکان کاربرد صمغ بارهنگ در محیط کشت باکتری بررسی شده است و جهت آنالیز از روش های تفرق اشعه ایکس ( )XRDو اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRاستفاده شده است، همچنین خاصیت ضد میکروبی صمغ توسط آزمون انتشار دیسک ( )Disk Diffusionمورد مطالعه قرار گرفته است
پژوهشگران کیمیا صراف (نفر اول)، سمیه رهایی (نفر دوم)، محبوبه زارع (نفر سوم)، مهراب نصیری (نفر چهارم)