گروه زیست فناوری میکروبی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زیست فناوری میکروبی

نام:  مجتبي رنجبر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه زيست فناوري ميكروبي
نام:  سميه رهايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه زيست فناوري ميكروبي