مصطفی گواهی

خانه /مصطفی گواهی
نام و نام خانوادگی مصطفی گواهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه نانوبیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 31(11) (1402) 7204-7214
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 30(3) (1402) 243-256
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 24 (1401) 1-8
4 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 22 (1401) 323-332
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 24-3 (1401) 1-6
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 30 (1401) 44-54
7
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2021) 1-8
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 28 (1400) 236-247
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 29(2) (1400) 3491-3499
10
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 2 (2021) 1-15
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 15)1( (1400) 28-37
12
Food Science And Nutrition 00 (2021) 1-8
13
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 157 (2020) 112942
14
international journal of fertility and sterility 14(3) (2020) 228-233
15
Cell Journal 22 (2020) 171-177
16
international journal of horticultural science and technology 7 (2) (2020) 165-174
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 15 (1399) 28-37
18
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.5705 (2019) 1-12
19
Food Science & Nutrition 8 (2019) 841-848
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27 (1398) 91-99