شهره عالیان سماک خواه

خانه /شهره عالیان سماک خواه
شهره عاليان سماك خواه
نام و نام خانوادگی شهره عالیان سماک خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه بهداشت موادغذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 37(1) (1403) 2-14
2
VETERINARY RADIOLOGY & ULTRASOUND 1 (2024) 1-10
3
Veterinary Research Forum 15(3) (2024) 145-150
4
lancet 24 (2024) 1-87
5 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 1 (1402) 1-10
6
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 48 (2024) 63-71
7
journal of food quality and hazards control (4)10 (2023) 226-234
8
Journal of poultry sciences and avian diseases 1 (4) (2023) 3-12
9
journal of environmental health and sustainable development Accepted Articles- آماده انتشار در نسخه پیش رو (2023) آماده انتشار
10 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 17 (1) (1402) 25-34
11 علوم و صنایع غذایی ایران 138 (20) (1402) 174-185
12
Frontiers in nutrition 10 (2023) 1-15
13
lancet 402(10398) (2023) 313-335
14
iranian journal of veterinary surgery 18 (2023) 145-149
15
The open public health journal 16 (2023) 1-8
16
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 (1401) 0
17
Archives of Iranian Medicine 25(12) (2022) 767-778
18 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 20(2) (1401) 211-222
19 پژوهشهای علوم دامی ایران 14 (2) (1401) 295-303
20
Immunopathologia persa 20(2) (2022) 1-5
21 پژوهشهای علوم دامی ایران 14(1) (1401) 121-130
22
caspian journal of internal medicine 13(3) (2022) 575-581
23
archives of advances in biosciences 13 (2022) 1-7
24
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 10 (2022) 1-32
25
journal of occupational health and epidemiology 10(4) (2022) 209-216
26
Indian Journal of Tuberculosis 70 (2021) 1-6
27
iranian journal of veterinary medicine 15(3) (2021) 336-347
28
Journal of Parasitic Diseases 2021 (2021) 1-8
29
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 13 (2021) 1-29
30
journal of advances in medical and biomedical research 29(136) (2021) 302-308
31 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی (37)9 (1399) 73-82
32 طب دریا 2(4) (1399) 210-215
33 پایش 4 (1399) 415-422
34 دامپزشکی ایران 4 (1398) 44-51
35
IMMONUPATHOLOGIA PERSA 5 (2019) 22-26
36 تحقیقات دامپزشکی 74 (1398) 1-10
37 دامپزشکی ایران 15 (1398) 27-37
38
VETERINARY PARASITOLOGY 266 (2019) 84-87