مجتبی خسروی

خانه /مجتبی خسروی
نام و نام خانوادگی مجتبی خسروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی ویروس شناسی مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 17 (1402) -
2 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 1 (1402) 1-10
3
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 48 (2024) 63-71
4 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 17(1) (1402) 81-92
5
VIRUS RESEARCH 318 (2022) 6
6
Iranian Journal of Veterinary Research 22 (2021) 155-160
7
iranian journal of veterinary medicine 15 (2021) 1-14
8
iranian journal of aquatic animal health 5 (2) (2019) 22-36
9 میکروبیولوژی دامپزشکی 14 (1397) 12