گروه پاتوبیولوژی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه پاتوبیولوژی

نام:  عماد احمدي آرا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  خيابان امام خميني- خيابان آفتاب 24- دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  مجتبي خسروي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  راحم خوشبخت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران-آمل-خيابان امام خميني (ره) - آفتاب 24-دانشكده دامپزشكي
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  حجت اله شكري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران. بابل
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  نويده ميرزاخاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  احمد نازك تبار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي
نام:  علي نيك پي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه پاتوبيولوژي