گروه نانوبیوتکنولوژی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه نانوبیوتکنولوژی

نام:  صديقه خانجاني جلودار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل-آمل-ايران
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  الهه درويشي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  هاجر رجايي ليتكوهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  ابوالقاسم عباسي كجاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اصفهان
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  حسين عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  مصطفي گواهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي