سید علی رضوی

خانه /سید علی رضوی
نام و نام خانوادگی سید علی رضوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه علوم کشاورزی مرتبط
تحصیلات دکترای تخصصی ریزازدیادی درختان و درختچه های دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 1 (2020) 1-10