عصمت رضابیگی داورانی

خانه /عصمت رضابیگی داورانی
نام و نام خانوادگی عصمت رضابیگی داورانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / Research Center for Health Services Management, Institute of Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک