نویده میرزاخانی

خانه /نویده میرزاخانی
نويده ميرزاخاني
نام و نام خانوادگی نویده میرزاخانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی آسیب شناسی دامپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Veterinary Research Forum 15(3) (2024) 145-150
2
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 84 (2023) 1-10
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 1-11
4
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 128 (2022) 59-68
5
Veterinary Research Forum 12(2) (2021) 175 – 183
6
Veterinary Research Forum 12 (2) (2021) 203 – 210
7
International Journal of Peptide Research and Therapeutics 26 (2020) 2345-2354
8
RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE 135 (2020) 469-478
9
LIFE SCIENCES 215 (2020) 22-30
10
Human & Experimental Toxicology 30(2) (2020) 110-123
11 مجله پزشکی ارومیه 27 -4 (1399) 266-276
12
EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY 63 (2020) 125-130