مشخصات پژوهش

خانه /استفاده از رمزگذاری توربو ...
عنوان استفاده از رمزگذاری توربو برای بهبود عملکرد سامانههای مخابراتی زیرسطحی بر پایه مدوالسیون تطبیقی O
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدوالسیون تطبیقی، مالتیپلکس تقسیم فرکانس متعامد، مدوالسیون چندحاملی، مخابرات زیرسطحی، رمزگذاری توربو
چکیده مهمترین محدودیت برای سامانههای مخابراتی بیسیم زیر سطح آب، خاصیت چندمسیرگی، محوشدگی، تضعیف و تداخالت گسترده در کانال زیرسطحی است. در اینگونه کانالها بهدلیل نوسانات شدید در نسبت سیگنال به نویز، ارسال و دریافت در حالت مدوالسیون ثابت دارای عملکرد مطلوب نیست. به همین دلیل، در این مقاله برای اولین بار استفاده از رمزگذاری توربو برای رمزگذاری یک سامانه مدوالسیون تطبیقی مبتنی بر مالتیپلکس تقسیم فرکانس متعامد )OFDM )معرفی شده است که موجب کاهش خطای مخابره و همچنین دستیابی بهکارآیی باال میگردد. در مدل سامانه پیشنهادی، با انتخاب پارامترهای مناسب برای ارتباط در محیط صوتی زیر سطح آب و همچنین انتخاب حالتهای مدوالسیون مناسب، یک سامانه بهینه حاصل گردید که نرخ خطای بیت را نسبت به سایر سامانههایی که تاکنون برای ارتباطات صوتی زیر سطح آب معرفی شده است، به مقدار 16 درصد کاهش میدهد.
پژوهشگران فخرالدین نظری (نفر اول)، محمد اسحق (نفر دوم)، فرید صمصامی خداداد (نفر سوم)، علیرضا قربانپور (نفر چهارم)