مشخصات پژوهش

خانه /اثرهسپریدین بر کیفیت منی تازه ...
عنوان اثرهسپریدین بر کیفیت منی تازه و یخ گشایی شده با دو روش متفاوت انجماد، در گاو نر نژاد سیمنتال
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها هسپریدین، روش های انجماد مایع منی، ویژگی های اسپرم، سیمنتال
چکیده مقدمه: در صنعت انجماد اسپرم، پروتکل رقت سازی یک و دو مرحله ای به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، که موارد بحث برانگیزی در مورد اثر محافظتی برودتی آنها پیشنهاد شده است. هسپریدین (Hespridine) به عنوان آنتی اکسیدان برای محافظت از تولید مثل مردان استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی دو روش مختلف رقت سازی و همچنین بررسی تاثیر مکمل هسپریدین بر ویژگی های اسپرم در مایع منی تازه و منجمد گاو سیمنال بود. روش کار: نمونه های منی از 12 گاو نر سیمنتال جمع آوری شد. دو آزمایش جداگانه در گروه های دارای مکمل هسپریدین و بدون آن انجام شد. پس از تهیه استوک هسپریدین با غلظت 1 و 2 میکرو مولار، در تمامی گروه های هسپریدین، پروتکل انجماد یک و دو مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی آماری داده ها، آزمون های t مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس چند متغیره دو طرفه (MANOVA) و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: در اولین روش رقت سازی، هسپریدین از کیفیت مایع منی محافظت کرد و افزایش قابل توجهی در پارامترهای منی از جمله PMBF، VSLBF، VCLBF، BCFBF، LINBF، WOBBF، STRBF، VBF، LINFT و BCFFT مشاهده شد. هسپریدین به طور قابل توجهی وضعیت TAC را در پلاسمای منی کاهش داد. در روش رقت سازی دو مرحله ای، اکثر پارامتر های اسپرم در گروه های تیمار هسپریدین نسبت به شاهد افزایش یافت. هر دو پارامتر استرس اکسیداتیو، TAC و MDA به طور قابل توجهی در گروه های درمان هسپریدین کاهش یافت. بحث و نتیجه گیری: ارزیابی انجام شده نشان داد که کیفیت اسپرم گاو سیمنتال پس از ذوب کردن در انجماد دو مرحله ای بهتر از انجماد یک مرحله ای می باشد. همچنین هسپریدین به دلیل تأثیر مثبت آن بر اسپرم منجمد شده و ترکیب آن با پروتکل رقت دو مرحله ای، می تواند ویژگی های اسپرم منجمد-ذوب شده را بهبود بخشد.
پژوهشگران اسماعیل آین (استاد راهنما)، امیر خاکی (استاد راهنما)