مشخصات پژوهش

خانه /ررسی پارامترهــای کیفی منی ...
عنوان ررسی پارامترهــای کیفی منی انزال هـای اول و دوم گاوهـای نر ســیمنتال دومنظوره شـیری-گوشتی )فلک فی( ایران قبل و بعـد از انجماد
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران امیر خاکی (نفر اول)