گروه علوم درمانگاهی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم درمانگاهی

نام:  امير خاكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم درمانگاهي
نام:  سعيد سيفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم درمانگاهي
نام:  پولين شهره
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم درمانگاهي
نام:  عاطفه عراقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم درمانگاهي