گروه برق و مکانیک

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه برق و مکانیک

نام:  رسول حاجي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك
نام:  محمد علي حسين زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك
نام:  هادي رضازاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  آمل
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك
نام:  سهراب صابري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك
نام:  فريد صمصامي خداداد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك
نام:  فخرالدين نظري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه برق و مكانيك