گروه بهداشت موادغذایی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه بهداشت موادغذایی

نام:  راضيه پرتوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه بهداشت موادغذايي
نام:  فهيمه توريان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل، آمل، ايران
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه بهداشت موادغذايي
نام:  شهره عاليان سماك خواه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  آمل-خيابان هراز- كوچه آفتاب 24- دانشكده دامپزشكي
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه بهداشت موادغذايي
نام:  مريم عزيزخاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  آمل
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه بهداشت موادغذايي
نام:  حميدرضا كاظميني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه بهداشت موادغذايي