رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین

خانه /شوراهای پژوهشی/رئیس دانشکده مهندسی فناوری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 قدیر اسماعیلی رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین