فرید صمصامی خداداد

خانه /فرید صمصامی خداداد
فريد صمصامي خداداد
نام و نام خانوادگی فرید صمصامی خداداد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پدافند الکترونیکی و سایبری 39 (1402) 12
2 پدافند الکترونیکی و سایبری 2 (1402) 15
3
IEEE Internet of Things Journal 10 (2023) 11
4
IEEE Systems Journal 0 (2023) 1-10
5
FREQUENZ 1 (2023) 13
6
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 214 (2022) 10
7 علوم و فناوری های پدافند نوین 13/49 (1401) 167-176
8
WIRELESS NETWORKS 28 (2022) 10
9
Journal of Ocean Engineering and Science 9 (2022) 23-36
10 پدافند الکترونیکی و سایبری 1 (1400) 11-19
11 پدافند الکترونیکی و سایبری 9 (1400) 67-76
12
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 702 (2021) 17
13
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 702
14 پدافند الکترونیکی و سایبری 4 (1400) 67-76
15
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 1-12
16
International Journal of Engineering 33 (2020) 546-551
17
basic and clinical neuroscience 10 (2019) 443
18
APPLIED OPTICS 58 (2018) 6