امیر خاکی

خانه /امیر خاکی
امير خاكي
نام و نام خانوادگی امیر خاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مامایی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 6 (1402) 8-19
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 22 (1402) 947-962
3
Iranian Journal of Veterinary Research 24 (2023) 235-241
4 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 22 (1402) 16
5 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 17 (1) (1402) 25-34
6
Veterinary Research Forum 14 (2023) 373-379
7
Animal Reproduction 19 (2022) 1-16
8
caspian journal of reproductive medicine 8 (2022) 8-16
9
Veterinary Research Forum 13 (2022) 61-70
10
Veterinary Research Forum 12 (2021) 39-46
11
Veterinary Research Forum 10 (2019) 333 – 341
12
caspian journal of reproductive medicine 3 (2019) 12
13
caspian journal of reproductive medicine 4 (2019) 12
14
Veterinary Research Forum 10 (2019) 79-84
15
Veterinary Research Forum 6 (2015) 211-215
16
international journal of fertility and sterility 8 (2014) 325-332
17
Veterinary Research Forum 5 (2014) 301-305
18
Veterinary Research Forum 5 (2014) 115-119
19
international journal of fertility and sterility 8 (2014) 43-50
20
Veterinary Research Forum 4 (2013) 7-12
21
Veterinary Research Forum 3 (2012) 199-203
22
Veterinary Research Forum 3 (2012) 137-141
23
pakistan journal of scientific and industrial research series b: biological sciences 12 (2009) 134-139