گروه علوم کشاورزی مرتبط

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم کشاورزی مرتبط

نام:  سيد علي اندي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده گياهان دارويي
گروه:  گروه علوم كشاورزي مرتبط
نام:  سيد مهدي حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل، دانشكده گياهان دارويي
دانشکده:  دانشكده گياهان دارويي
گروه:  گروه علوم كشاورزي مرتبط
نام:  سيد علي رضوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده گياهان دارويي
گروه:  گروه علوم كشاورزي مرتبط
نام:  محمود كياني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده گياهان دارويي
گروه:  گروه علوم كشاورزي مرتبط