هادی رضازاده

خانه /هادی رضازاده
نام و نام خانوادگی هادی رضازاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای ریاضی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 56 (2024) 985
2
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 56 (2024) 787
3
MODERN PHYSICS LETTERS B 2450354 (2024) 0
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 38 (2024) 2450118
5
- Alexandria Engineering Journal 90 (2024) 7-16
6
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 2024 (2024) 474
7
Journal of Ocean Engineering and Science 9 (2024) 13–24
8
Scientia Iranica 31 (2024) 43-54
9
OPTIK 297 (2024) 171573
10
computational methods for differential equations 12 (2024) 44-55
11
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2024) 1215
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 2450318 (2024) 1-14
13
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 56 (2024) 222
14
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 1144
15
WAVE MOTION 123 (2023) 103224
16
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 75 (2023) 085005
17
Journal of Ocean Engineering and Science 8 (2023) 527–532
18
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 868
19
OPTIK 297 (2023) 10
20
PHYSICS LETTERS A 486 (2023) 8
21
Results in Physics 51 (2023) 106672
22
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 32 (2023) 2350013
23
Journal of Applied Analysis and Computation 13 (2023) 1890–1909
24
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 930
25
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 586
26
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 719
27
Results in Physics 49 (2023) 106535
28
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 568
29
Qualitative Theory of Dynamical Systems 22 (2023) 106
30
OPTIK 283 (2023) 18
31
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 485
32
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 464
33
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 32 (2023) 2350027
34
Results in Physics 49 (2023) 106452
35
Results in Physics 47 (2023) 6
36
Results in Physics 46 (2023) 6
37
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 46 (2023) 6309-6323
38
OPTIK 281 (2023) 170817
39
- Alexandria Engineering Journal 66 (2023) 785-795
40
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 318
41
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 289
42
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 32 (2023) 2350010
43
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 37 (2023) 2350003
44
Results in Physics 43 (2023) 106117
45
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2023) 219
46
neural computing and applications 1 (2023) 1
47
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 55 (2022) 8
48
PHYSICS LETTERS A 456 (2022) 128521
49
Applied and Computational Mathematics 41 (2022) 389
50
Results in Physics 43 (2022) 106083
51
Applied and Computational Mathematics 21 (2022) 269-278
52
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING 0 (2022) 1-11
53
Journal of Ocean Engineering and Science 7 (2022) 485-491
54
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 804
55
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 801
56
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 785
57
Advances in Mechanical Engineering 14 (2022) 1-11
58
Advances in Mathematical Physics 2022 (2022) 7753879
59
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 724
60
Results in Physics 42 (2022) 105990
61
PHYSICA SCRIPTA 97 (2022) 085218
62
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 492
63
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 5717924 (2022) 16
64
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 400
65
REVISTA MEXICANA DE FISICA 67 (2022) 369-377
66
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 370
67
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 269
68
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 271
69
Journal of Mathematics 3688916 (2022) 12
70
MODERN PHYSICS LETTERS B 36 (2022) 2150597
71
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 246
72
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 237
73
Journal of Ocean Engineering and Science 9 (2022) 23-36
74
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 36 (2022) 2250097
75
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 2022 (2022) 1-20
76
AIMS Mathematics 5 (2022) 8408–8429
77
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2022) 191
78
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 36 (2022) 16
79
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 36 (2022) 2250039
80
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 45 (2022) 5612–5621
81
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 31 (2022) 2250011
82
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 31 (2022) 2250014
83
Results in Physics 33 (2022) 105200
84
Results in Physics 33 (2021) 105153
85
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2021) 48
86
Thermal Science 25 (2021) 157
87
Results in Physics 31 (2021) 105073
88
- Alexandria Engineering Journal 60 (2021) 5157–5165
89
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2021) 81
90
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2021) 5
91
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2021) 2150381
92
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 722
93
NONLINEAR DYNAMICS 107 (2021) 11071
94
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 702 (2021) 17
95
Results in Physics 31 (2021) 104958
96
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 702
97
Journal of Thermal Engineering 10 (2021) 374–384
98
PHYSICA SCRIPTA 996 (2021) 125236
99
Results in Physics 31 (2021) 104910
100
JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE 33 (2021) 101643
101
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 604
102
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 609
103
PHYSICS LETTERS A 420 (2021) 127744
104
Results in Physics 31 (2021) 104910
105
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 54 (2021) 32
106
Qualitative Theory of Dynamical Systems 20 (2021) 90
107
Results in Physics 30 (2021) 104844
108
Analysis and Mathematical Physics 11 (2021) 167
109
Results in Physics 30 (2021) 104776
110
AIMS Mathematics 12 (2021) 13392-13406
111
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2021) 31
112
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 35 (2021) 27
113
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 566
114
REVISTA MEXICANA DE FISICA 64 (2021) 1-15
115
REVISTA MEXICANA DE FISICA 67 (2021) 1-7
116
Results in Physics 29 (2021) 104656
117
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 96 (2021) 26
118
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 507
119
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2021) 2150438
120
Results in Physics 29 (2021) 104591
121
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS 18 (2021) 14
122
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS 72 (2021) 403–414
123
Journal of Function Spaces 2021 (2021) 1-17
124
NONLINEAR DYNAMICS 105 (2021) 2539–2548
125
Results in Physics 28 (2021) 104583
126
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 35 (2021) 2150184
127
European Physical Journal Plus 136 (2021) 710
128
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 35 (2021) 2150163
129
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 35 (2021) 2150172
130
REVISTA MEXICANA DE FISICA 67 (2021) 040702
131
PHYSICA SCRIPTA 96 (2021) 105209
132
Results in Physics 26 (2021) 104411
133
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 362
134
Mathematical Modelling of Natural Phenomena 16 (2021) 38
135
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 317
136
AIP Advances 11 (2021) 065218
137
Results in Physics 25 (2021) 104177
138
Results in Physics 26 (2021) 104388
139
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 73 (2021) 075003
140
international journal of nonlinear analysis and applications 1 (2021) 1493-1506
141
Results in Physics 24 (2021) 104192
142
Results in Physics 25 (2021) 104228
143
Results in Physics 25 (2021) 104228
144
mathematical sciences 16 (2021) 121-131
145
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2021) 2150265
146
Results in Physics 24 (2021) 104179
147
JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE 33 (2021) 101420
148
European Physical Journal Plus 325 (2021) 136
149
AIP Advances 11 (2021) 035127
150
Open Physics 19 (2021) 111–118
151
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 150
152
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 95 (2021) 41
153
Qualitative Theory of Dynamical Systems 20 (2021) 14
154
OPTIK 227 (2021) 165936
155
Results in Physics 21 (2021) 103801
156
- Alexandria Engineering Journal 60 (2021) 1055-1065
157 East Asian Journal on Applied Mathematics 11 (2021) 207-218
158
INDIAN JOURNAL OF PHYSICS 96 (2021) 243255
159
- Alexandria Engineering Journal 60 (2021) 2513–2523
160
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 46 (2021) 5977–5991
161
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS 20 (2021) 2150036
162
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2021) 2150150
163
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 53 (2021) 115
164
PHYSICA SCRIPTA 96 (2020) 035204
165
PHYSICA SCRIPTA 96 (2020) 035204
166
PHYSICA SCRIPTA 96 (2020) 025218
167
MODERN PHYSICS LETTERS B 35 (2020) 2150132
168
Results in Physics 19 (2020) 103514
169
Cmc-computers Materials And Continua 66 (2020) 1369-1378
170
Advances in Mathematical Physics 2020 (2020) 1-14
171
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 52 (2020) 504
172
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 34 (2020) 2050309
173
Chaos, Solitons & Fractals 139 (2020) 110307
174 INDIAN JOURNAL OF PHYSICS 94 (2020) 1573–1580
175
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 2150023
176 AIMS Mathematics 5 (2020) 6972–6984
177
caspian journal of mathematical sciences 9 (2020) 340-348
178
International Journal of Applied and Computational Mathematics 6 (2020) 139
179
Frontiers of Physics 8 (2020) 332
180
AIMS Mathematics 5 (2020) 6726-6738
181
International Journal of Applied and Computational Mathematics 6 (2020) 131
182
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 52 (2020) 318
183
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 1-14
184
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 1-12
185
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 94 (2020) 52
186
BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 50 (2020) 254–262
187
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 34 (2020) 2050032
188
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 94 (2020) 39
189
MODERN PHYSICS LETTERS B 34 (2020) 2050038
190
computational methods for differential equations 8 (2020) 28-53
191
JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE 32 (2020) 567-574
192
European Physical Journal-Special Topics 228 (2019) 2601–2617
193
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 33 (2019) 1950360
194
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 71 (2019) 1275-1280
195
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 43 (2019) 2965–2973
196
MODERN PHYSICS LETTERS B 33 (2019) 1950338
197
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 62 (2019) 179-186
198
MODERN PHYSICS LETTERS B 33 (2019) 1950308
199
MODERN PHYSICS LETTERS B 3 (2019) 17
200
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 93 (2019) 27