احمد نازک تبار

خانه /احمد نازک تبار
نام و نام خانوادگی احمد نازک تبار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی ویروس شناسی
وبسایت
پست الکترونیک