داریوش غلامی

خانه /داریوش غلامی
داريوش غلامي
نام و نام خانوادگی داریوش غلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه زیست فناوری میکروبی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1
تعیین توالی ژن ثبت شده (1402)
2
تعیین توالی ژن ثبت شده (1402)