محبوبه زارع

خانه /محبوبه زارع
نام و نام خانوادگی محبوبه زارع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه کشاورزی-علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1402)
2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1402)
3 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1401)
4 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1400)
5 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1399)
6 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
(1398)