سعید بکایی

خانه /سعید بکایی
نام و نام خانوادگی سعید بکایی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / Dept. of Food Hygiene and Quality Control, Division of Epidemiology & Zoonoses, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of advances in medical and biomedical research 29(136) (2021) 302-308