شهره عالیان سماک خواه

خانه /شهره عالیان سماک خواه
شهره عاليان سماك خواه
نام و نام خانوادگی شهره عالیان سماک خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه بهداشت موادغذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1402)
2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1402)
3 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1401)
4 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1401)
5 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1400)
6 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل (1399)
7 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل (1399)
8 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل (1398)
9 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل (1398)