کیاوش هوشمندی

خانه /کیاوش هوشمندی
نام و نام خانوادگی کیاوش هوشمندی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / -دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای علوم دامی ایران 14 (2) (1401) 295-303
2 پژوهشهای علوم دامی ایران 14(1) (1401) 121-130
3
journal of occupational health and epidemiology 10(4) (2022) 209-216
4
Indian Journal of Tuberculosis 70 (2021) 1-6
5
journal of advances in medical and biomedical research 29(136) (2021) 302-308
6 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی (37)9 (1399) 73-82
7 طب دریا 2(4) (1399) 210-215
8 پایش 4 (1399) 415-422